DISCLAIMER

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Kantoor Partner of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kantoor Partner.

Aanvragen voor toestemming of voor verdere informatie dient u te richten aan:

Kantoor Partner
Essebaan 19
2908 LJ Capelle aan den IJssel
T (010) 202 15 90
E info@kantoorpartner.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Kantoor Partner geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.
Wij hanteren in onze dienstverlening de algemene voorwaarden. Klik hier voor onze algemene leveringsvoorwaarden.

E-maildisclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden.

Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op in dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast”.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam), waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden.